Privacyreglement volgens AVG 2018

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Bij Stichting Hospice De Reiziger kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Stichting Hospice De Reiziger (hierna: het hospice) is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt.
Aan de plichten die daaruit voortvloeien, voldoet de Stichting als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, zijnde:
- Hulpverlening;
- Beheer en beleid;
- Ondersteuning bij training en voorlichting;
- Promotionele doeleinden (foto’s op website en in rapportages).

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van
u verwerkt worden. Dit kan gebeuren tijdens een gesprek met en door de betreffende werker, maar ook via een folder of via deze website.
Alle medewerkers (ook vrijwilligers) binnen het hospice hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben
hiertoe ook een overeenkomst ondertekend.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is
voor goede hulpverlening.

U heeft de volgende rechten als betrokkene:
- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens
voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de Stichting Hospice De Reiziger. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:
De medewerkers, maar ook de vrijwilligers van het hospice, hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen uw uitdrukkelijke toestemming nodig is. Ook kunnen met uw toestemming vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere hulpverleners.

Vraag of klacht:
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.