De Stichting Hospice De Reiziger (hierna te noemen: het hospice) hanteert het volgende privacyreglement:

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan het
hospice zijn verstrekt.

2. Het hospice hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van bezoekers en opdrachtgevers
die persoonsgegevens aan het hospice verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven
doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

3. Het bestuur van Het hospice is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.

4. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), is en melding gedaan of zal een melding gedaan worden. Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP.

Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens
1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het hospice kunnen bezoekers en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van Het hospice benodigde persoonsgegevens verstrekken. Onder ‘verstrekken’ wordt begrepen het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

2. De persoonsgegevens, welke door het hospice in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt en die afkomstig zijn van de bezoekers en/of opdrachtgevers of medewerkers van het hospice betreffen – niet limitatief -:
- Naw-gegevens:
naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres.
- Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, burger servicenummer (BSN).
- (rechts)persoonlijke: gegevens opdrachtgever.
- (rechts)persoonlijk: gegevens werkgever.
- gegevens die verband houden met de diensten van het hospice, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, etc.

Artikel 3. Doeleinden gebruik
1. De door bezoekers en opdrachtgevers aan het hospice verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
a. de inschrijving van bezoekers en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
b. bezoekers en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)ruimtes van het hospice;
c. bezoekers en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van het hospice;
d. met bezoekers en opdrachtgevers een relatie gericht op hulpverlening aan te gaan en te onderhouden;
e. bezoekers deel te (kunnen) laten nemen aan door het hospice aangeboden cursussen en trainingen om zo de persoonlijke ontwikkeling van bezoekers te bevorderen en te stimuleren;
f. bezoekers in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van het hospice;
g. bezoekers en opdrachtgevers te informeren over andere diensten van het hospice;
h. bezoekers en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor bezoekers en opdrachtgevers naar het oordeel van het hospice van belang zijn;
i. bezoekers en opdrachtgevers periodiek een of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover bezoekers en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);

2. Door vastlegging bij het hospice van vorenstaande informatie verlenen bezoekers en opdrachtgevers aan het hospice het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor onder 3.1 genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen bezoekers respectievelijk opdrachtgevers en het hospice.


3. Bezoekers en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van het hospice. Bezoekers en opdrachtgevers kunnen de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@hospicedereiziger.com

4. Indien de gegevens van bezoekers en opdrachtgevers worden gebruikt door het hospice om bezoekers en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen bezoekers en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@hospicedereiziger.com met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Artikel 4. Bewaartermijn
1. Persoonsgegevens worden door het hospice niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

2. Het hospice bewaart de gegevens tot en met het afsluiten van het traject. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.

3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Artikel 5. Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens
1. Het hospice verstrekt geen persoonsgegevens van bezoekers en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:
a. dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
b. het hospice daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere
regelgevende instantie wordt verzocht;
c. dit naar het oordeel van het hospice noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden
ontbreken.

2. Het hospice zorgt ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

3. Het hospice registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

4. Het hospice heeft procedures opgesteld voor de beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens en toegangsbeperkingen ingesteld voor het digitale systeem. Het hospice spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van bezoekers en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Medewerkers bij het hospice, die namens het hospice geautoriseerde toegang hebben tot de persoonsgegevens van bezoekers en opdrachtgevers, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. In de overeenkomsten met bezoekers en opdrachtgevers is de vertrouwelijkheid als speerpunt geborgd.

5. Het bestuur van het hospice is het bevoegd gezag ter zake autorisatietoekenning. Voor het hospice is dat de secretaris (secretaris@hospicedereiziger.com).

6. Gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.

7. Persoonsgegevens worden verwerkt indien:
- de betrokkenen zijn toestemming heeft verleend. Met het aangaan van het traject of de dienstverlening bij het hospice stemt de betrokkenen in met het
verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkenen partij is of om een wettelijke verplichting na te
komen.

8. Het hospice verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers of betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover:
- dit als zodanig in dit reglement is aangegeven;
- het hospice daartoe op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht;
- dit naar oordeel van het daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid noodzakelijk om haar rechten te beschermen.

Artikel 6. Verwerken van bijzondere persoonsgegevens
Het hospice verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van bezoekers en opdrachtgevers als dit noodzakelijk mocht zijn, voor zover bezoekers en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 7. Website
1. Het hospice is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.hospicedereiziger.com.

2. De website van het hospice is openbaar toegankelijk.

3. Iedereen kan de website van Het hospice bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Het hospice door te geven.

Artikel 8. Verwijzingen en links
De website van het hospice kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Het hospice is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Het hospice raadt bezoekers en opdrachtgevers dan ook aan het privacy beleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Artikel 9. Gebruik logbestanden
De website van het hospice verzamelt geen niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website.

Artikel 10. Cookies
Het hospice maakt op de website geen gebruik van cookies.

Artikel 11. Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden
Ondanks de door Het hospice genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van bezoekers en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Het hospice kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Het hospice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie
deze gegevens op grond van dit privacyreglement of met toestemming van bezoekers en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is het hospice niet
aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n). Ook aansprakelijkheid
van het hospice voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 13. Recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming
1. Bezoekers en opdrachtgevers hebben het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Daartoe kunnen zij het hospice op elk gewenst moment via info@hospicedereiziger.com dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens het hospice van hem of haar
(heeft) verwerkt. Het correspondentieadres is: Hospice de Reiziger, Voordijk 332, 2993 BA Barendrecht. De verantwoordelijke binnen het hospice draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker. Daarnaast kunnen bezoekers en opdrachtgevers op elk gewenst moment het hospice via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Binnen een maand na indiening wordt betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing.

2. Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:
- De gegevens feitelijk onjuist zijn;
- De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;
- De gegevens niet ter zake dienend zijn;
- De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

3. Wanneer het verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt het hospice de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkenen alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet het hospice aan een verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

5. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

6. Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen.

7. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene.

Artikel 14. Vragen, opmerkingen en klachten
Indien bezoekers en opdrachtgevers vragen, opmerkingen of klachten hebben over dit privacyreglement en de manier waarop het hospice zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, of indien er andere redenen tot klagen zijn, kan hij of zij deze per e-mail aan het hospice kenbaar maken via info@hospicedereiziger.com, dan wel door een brief te sturen.

Artikel 15. Aanpassen privacyreglement
1. Het hospice heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacyreglement worden bezoekers en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd.

2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.